top of page

PROJECTEN

Soms worden mijn projecten afgerond met openbaar beschikbare publicaties.
Voorbeelden daarvan zijn hieronder verzameld.
Klik op een afbeelding om een pdf te downloaden of naar een website te gaan
Atlas voor een schone Maas.JPG

ATLAS VOOR EEN SCHONE MAAS

Vanuit de samenwerking in de Schone Maaswaterketen (de Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen langs de Maas, RWS en MinIenW) is de Atlas voor een Schone Maas ontwikkeld. De Atlas vertelt het verhaal van de Maas: hoe ziet het stroomgebied er uit, wat is de waterkwaliteit, waar komen verontreinigingen vandaan en wat gebeurt er om de Maas schoner te maken? Erwin van der Bij en Ignaas Bisdom van ESRI hebben de techniek verzorgd. Samen met Maarten van de Ploeg (RIWA-Maas) hebben we de opzet van het storeyboard en de begeleidende teksten gemaakt.

Klimaatadaptatieplan Beverwijk en Heemsk

KLIMAATADAPTATIEPLAN BEVERWIJK EN HEEMKSERK

Samen met Christiaan Leerlooijer (Heemskerk), Wouter Stolp (Beverwijk), Jan Wijn en Ezra Swolfs (beiden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en vele collega's van de drie partijen hebben we een klimaatadaptatieplan opgesteld. Hiervoor zijn zes werkateliers georganiseerd met deelnemers van een breed spectrum van organisaties. Met de gemeenteraden zijn informatieve, verkennende bijeenkomsten gehouden. Het praktisch georiënteerde klimaatadaptatieplan is door beide raden unaniem aangenomen. Door tijdig in te spelen op klimaatadaptatie kunnen de kosten worden beperkt én kunnen we de leefomgeving mooier maken.

Samenwerking Noorderkwartier.JPG

SAMENWERKING WATERKETEN NOORDERKWARTIER

Na het verschijnen van het feitenrapport Doelmatig Beheer Waterketen en het landelijk Bestuursakkoord Water (BAW) zijn we in veel samenwerkingsregio's in het land actief geweest. Vooral in de regio Noorderkwartier hebben we in de vijf deelregio's op veel plekken de samenwerking mogen ondersteunen. Het BAW eindigde in 2020, maar de regio heeft al gelijk een samenwerkings-overeenkomst voor de periode 2020-2030 afgesloten. Bovendien hebben we een brochure mogen maken met de resultaten van de afgelopen 10 jaar. Resultaten  waar de regio en wij trots op zijn.

SAMENWERKEN AAN SCHONER MAASWATER

In 2015 hebben de waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas, samen met het Ministerie van IenW en STOWA, de handen ineengeslagen om de waterkwaliteit in het Maasstroomgebied te verbeteren. De aandacht richt zich hierbij op medicijnresten en andere microverontreinigingen die via afvalwater in de Maas belanden. De resultaten van twee onderzoeksprojecten (toepasbaarheid van poederkool in actief slib installaties en een regionale hotspotanalyse) zijn samengevat in een overkoepelend rapport. De samenwerking wordt de komende jaren voortgezet. Wij coördineren de samenwerking.

KWETSBAARHEID AFVALWATERKETEN BIJ OVERSTROMINGEN

In het kader van het Deltaprogramma Vitaal en Kwetsbaar is samen met experts van gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, rijk en kennisinstellingen de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen bij overstromingen in beeld gebracht. Ongeveer 60% van de rwzi’s kan bij een overstroming meer dan 50cm onder water komen te staan. In 20% van de gevallen zelfs meer dan 2,5m. Voor rioolgemalen zal dit niet minder zijn.

Afhankelijk van de lokale situatie kunnen kansen op en gevolgen van een overstroming sterk uiteenlopen. Er is lokaal maatwerk nodig om in een concrete situatie te bepalen of, en zo ja welke, voorzorgs- en beperkende maatregelen getroffen moeten worden.

WATER- EN RIOLERINGSPLAN BEVERWIJK EN HEEMSKERK
 

Samen met Ariane Cruz (Heemskerk), Erik Warns (Beverwijk), Robin Bos (HHNK) en vele collega's bij gemeenten en waterschap is een gezamenlijk Water- en Rioleringsplan opgesteld. Het plan vervangt de vigerende GRP's. In het plan wordt naast de stedelijke watertaken ook de waterkwaliteit beschouwd.

Het plan is geschreven voor een breed publiek. Naast een visie op watertaken en waterkwaliteit, die als bouwsteen voor omgevingsvisies zal dienen, beschrijft het plan voor specifieke doelgroepen hoe zij bij kunnen dragen aan een waterrobuuste inrichting van de stad. Het plan is door colleges, raden en bestuurders bij het waterschap enthousiast ontvangen.

DELTAPLAN HOGE ZANDGRONDEN - PILOT PARKSTAD
 

Samen met Hiltrud Pötz van Atelier GROENBLAUW en Wouter Swierstra van Royal HaskoningDHV hebben wij mogelijkheden in beeld gebracht om water te sparen in het stedelijk gebied van Parkstad.

NATUURLIJK ONTWIKKELEN
 

Voor  waterschap en gemeenten in de regio Vallei en Veluwe is een visie opgesteld over het omgaan met hemelwater en gebruikt water. In het proces is samengewerkt met Paul van Eijk (WUR/Van Hall), Govert Geldof (Geldof c.s.), Paul Telkamp (Tauw) en Aad Oomens (Sweco). Erik Zeegers van Vormgeving.com heeft gezorgd voor een inspirerende vormgeving.

WAARDEVOL GROEIEN
 

Samen met gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijf is een visie ontwikkeld op samenwerking in de waterketen. Ook deze visie is vormgegeven door Erik Zeegers van Vormgeving.com.

KEUZEPROCES AFVALWATER BUITENGEBIED
 

Samen met Karst-Jan van Esch van Sweco hebben wij voor Stichting RIONED en STOWA een handreiking opgesteld voor het maken van keuzes bij het omgaan met afvalwater in het buitengebied.

REGIONALE MONITOR BESTUURSAKKOORD WATER
 

Samen met Rob Visser van Aquame hebben we een monitor instrumentarium ontwikkeld om in beeld te brengen in welke mate samenwerkingsregio's hun doelen ten aanzien van besparingen, verminderen van personele kwetsbaarheid en verhogen van de kwaliteit van het beheer realiseren. De regionale monitor is door UvW en VNG ter beschikking gesteld aan alle regio's. Er is ook een module voor duurzaamheid beschikbaar.

ZELF DOELEN CENTRAAL STELLEN IN HET STEDELIJK WATERBEHEER
 

Samen met Gert Dekker van Ambient is voor UvW en VNG een handreiking gemaakt om te komen tot doelmatig stedelijk waterbeheer. Essentie is dat doelmatig waterbeheer wordt verkregen door doelen en niet normen centraal te stellen. Op die manier kunnen we maximale maatschappelijke waarde creëren. In de handreiking zijn praktische voorbeelden uit de praktijk opgenomen.

FEITENONDERZOEK DOELMATIG BEHEER WATERKETEN
 

Samen met de heer Maarten Gast (gepensioneerd) hebben wij het feitenrapport doelmatig beheer waterketen opgesteld. Het rapport geeft een overzicht van de sectoren drinkwater, riolering en zuiveringsbeheer. Samen met vertegenwoordigers uit de sectoren is het besparingspotentieel in de waterketen geraamd, zonder inbreuk te doen aan de kwaliteit van de voorzieningen. De besparingen hebben hun weg gevonden in het Bestuursakkoord Water uit 2011 en zijn leidraad geworden voor doelstellingen in de samenwerkingsregio's..

VERBINDEND WATER - LANGETERMIJNVISIE WATERKETEN
 

Met een team, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en rijk, is een langetermijnvisie op de waterketen opgesteld. Het proces is begeleid door Berenschot. Govert Geldof en ik waren als experts aan het projectteam toegevoegd. De uitwerking van de visie door Beeldleveranciers heeft vele beleidsnota's gehaald.

​​

bottom of page